Are you looking for

Chapters FormingFind An OpeningNews

                       

บีเอ็นไอเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ออกแบบมาอย่างเป็นระบบใช้งานง่าย เมื่อสมาชิกนำไป ใช้จะทำให้เกิดโอกาสในการแนะนำธุรกิจให้แก่กันและกันได้ เพราะเครื่องมือดังกล่าวนี้จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเพื่อน นักธุรกิจในอาชีพต่างๆ อีกเป็นจำนวนมาก

เมื่อปีที่ผ่านมาสมาชิกของบีเอ็นไอได้มอบโอกาสธุรกิจให้แก่กันและกันหลาย ล้านโอกาสและ สามารถปิดการขายได้มูลค่าหลายพันล้านดอลล่าร์

การเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนบีเอ็นไอเปรียบเสมือนคุณมีผู้จัดการฝ่ายขายหลายสิบคนอยู่รอบตัวคุณ เช่นเดียวกับที่คุณก็เป็นตัวแทนขายให้กับเพื่อนเหมือนกัน เมื่อคุณช่วยเพื่อน เพื่อนย่อมช่วยคุณ เพื่อที่ทั้งคู่จะได้ผลลัพธ์เช่นเดียวกัน

การทำงานผ่านเพื่อนจำเป็นต้องมีคำมั่นสัญญาให้แก่กันและกัน แชพเตอร์ที่ประสบความสำเร็จที่สุดของบีเอ็นไอเป็นแชพเตอร์ที่ประกอบด้วย สมาชิกที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงในการช่วยเหลือเพื่อน พวกเขาทำงานเป็นทีมและทุกคนให้ความร่วมมือในการทำตามนโยบายและ ข้อกำหนดของบีเอ็นไออย่างเคร่งครัด

สิ่งที่คุณควรทราบ

 • การประชุมแต่ละสัปดาห์ใช้เวลาครั้งละ 90 นาที สมาชิกต้องเข้าร่วมประชุมตรงเวลาและอยู่ในห้องประชุมจนจบ การประชุม
 • ใน 1 แชพเตอร์อนุญาตให้มีสมาชิกอาชีพละ 1 คนเท่านั้น
 • สมาชิกต้องใช้อาชีพที่เป็นอาชีพหลักไม่ใช่อาชีพเสริม
 • การเข้าร่วมประชุมเป็นสิ่งสำคัญมาก หากไม่สามารถมาประชุมได้ต้องส่งตัวเแทน

การลงทุนในการเป็นสมาชิก

ค่าสมาชิกประกอบด้วยค่าดำเนินการสำหรับสมาชิกใหม่จ่ายครั้งเดียว , ค่าสมาชิกรายปี , ค่าสถานที่ประชุมซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละแชพเตอร์  รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดสอบถามจากเลขา/เหรัญญิกแชพเตอร์  เมื่อคุณเขียนใบสมัครคณะกรรมการบริหารกลุ่มจะตรวจสอบใบสมัครและทำการสัมภาษณ์ และแจ้งผลก่อนการประชุมครั้งต่อไป 

ประโยชน์จากการเป็นสมาชิก

 • ได้เป็นที่รู้จักในกลุ่มนักธุรกิจอีกจำนวนมาก
 • ได้รับธุรกิจเพิ่มขึ้นจากการแนะนำ
 • เรียนรู้วิธีการนำเสนอธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ
 • เพิ่มทักษะในการพูดต่อหน้าชุมชน
 • เข้าร่วมการประชุม 52 ครั้งใน 1 ปี
 • ได้รับ อุปกรณ์สำหรับสมาชิกใหม่ (New Member Packet) ประกอบด้วย :    สมุดใส่นามบัตร , ป้ายชื่อสมาชิก , แผ่นซีดีปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ , เข็มบีเอ็นไอ  SuccessNet newsletters , นิตยสารออนไลน์ให้ความรู้เกี่ยวการใช้ระบบ networking , การพูดในที่ชุมชน , และการทำธุรกิจ
 • เข้าร่วมอบรมหลักสูตรเพื่อความสำเร็จของสมาชิก
 • หลักสูตรอบรมขั้นสูงต่างๆ
 • การอบรมผู้บริหารทีม
 • เข้าร่วมการแสดงสินค้าต่างๆ
 • เข้าร่วมงานประชุมในระดับประเทศ
 • และอื่นๆ อีกมายมาย

BNI provides a positive, supportive, and structured environment for the development and exchange of quality business referrals. It does so by helping you build personal relationships with dozens of other qualified business professionals.

Last year, members of BNI passed millions of referrals that generated billions of dollars of business for each other.  Belonging to BNI is like having dozens of salespeople representing your business, and in return you are representing their businesses. What goes around comes around. If I help you, you'll help me and we will both benefit as a result.

Networking requires commitment. The most successful chapters of BNI are comprised of participants who are sincerely committed to helping one another through networking. They are a team. As a participant in BNI, you are responsible for complying with the policies and guidelines of the organization.

What You Should Know

 • Weekly meetings last for 90 minutes. Members need to arrive on time and stay for the entire meeting.
 • Only one person from each professional specialty is accepted into a chapter of BNI.
 • All participants must represent their primary occupation.
 • Attendance is critical. If you cannot attend a meeting, you may send a substitute.

Membership Investment

There is an initial application fee, annual membership dues, and chapters may have a venue fee. Please see the chapter Secretary/Treasurer for exact information. When you apply to participate in BNI your application will be reviewed by the chapter's Membership Committee and you will be notified of the status before the next meeting.

Benefits

 • Increased exposure to many other business professionals
 • Substantially increase business through referrals
 • Learn to effectively talk about your business
 • Sharpen your presentation skills
 • Participation in up to 52 networking meetings per year
 • New Member Packet: Business card book, name badge holder, orientation CD, BNI pin
 • SuccessNet newsletters with educational material on networking, public speaking, and business
 • Member Success Program workshop
 • Advanced Education Series workshops
 • Leadership Team Training
 • Participation in business tradeshows
 • Participation in local conferences
 • And much, much more!