Are you looking for

Chapters FormingFind An OpeningNews

ในโลกปัจจุบันนี้การขยายธุรกิจให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้ บริษัทต่างๆอยู่รอดได้  BNI เป็นองค์กรที่พัฒนาระบบการตลาดแบบแนะนำธุรกิจ (Referral Organization) ที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยเราได้พัฒนาและสร้างบรรยากาศในการใช้ระบบที่มีโครงสร้างชัดเจน เมื่อลงมือปฏิบัติจริงจะทำให้เกิดการแนะนำธุรกิจให้แก่กันและกันทำให้เกิดผลลัพธ์  ในปีที่ผ่านมา สามาชิกบีเอ็นไอทั่วโลกได้แนะนำลูกค้าให้แก่กันและกันซึ่งทำให้เกิดยอดธุรกิจต่อคนเกือบ 52,500 ล้านบาท  เพราะเรารับสมาชิกอาชีพละ 1 คนเท่านั้นในแต่ละกลุ่ม

การเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนบีเอ็นไอเปรียบเสมือนคุณมีผู้จัดการฝ่ายขายหลายสิบคนทำงานให้คุณ เพราะเพื่อนๆสมาชิกจะมีนามบัตรของคุณติดตัวตลอดเวลา เมื่อใดก็ตามที่ลูกค้าของเขาหรือคนรู้จักมีความต้องการใช้สินค้าหรือบริการ เขาจะแนะนำคุณให้คนเหล่านั้นพร้อมมอบนามบัตรให้  เชื่อเถอะ มันง่ายอย่างนั้นจริงๆ !

เพราะมันคือสัจธรรมที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว

เมื่อคุณปฏิบัติกับผู้อื่นอย่างไร พวกเขาจะปฏิบัติอย่างนั้นกับคุณเช่นกัน (What goes around , comes around”) ถามตัวเองดูว่า คุณต้องการเพิ่มยอดขาย 20% , 30% , 50% หรือ 100% ไหม? คุณสามารถทำได้ตามที่คุณต้องการ เพราะมีตัวอย่างแล้วว่าสมาชิกสามารถเพิ่มลูกค้าได้ 50 คนใน 2 ปีแรกที่เป็นสมาชิกบีเอ็นไอ

ในปี 2018 (ก.ค.2018) บีเอ็นไอมีมากกว่า 8,600 Chapters  มีสมาชิกมากกว่า 240,900 คน ในกว่า 73 ประเทศทั่วโลก สมาชิกบีเอ็นไอได้มีการมอบโอกาสทางธุรกิจให้แก่กันมากถึง 9.8 ล้านโอกาส และสามารถแปลงเป็นเงินได้มากกว่า 333,000 ล้านบาท (สามแสนสามหมื่นสามพันล้านบาท) ยอดธุรกิจสะสมที่สมาชิกมอบให้แก่กันตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปี 1985 จนถึงปัจจุบัน มีมูลค่ามากถึง 52,500 ล้านบาท (ห้าหมื่นสองพันห้าร้อยล้านบาท)

บีเอ็นไอ (ประเทศไทย) เริ่มขึ้นในปี 2006 โดยคุณกลกิตติ์ เถลิงนวชาติ ปัจจุบันมี 36 Chapters สมาชิกมากกว่า 1,600 คน ในปีที่ผ่านมา สมาชิกของบีเอ็นไอ (ประเทศไทย) ได้มอบโอกาสธุรกิจมากกว่า 120,000 โอกาส และแปลงเป็นเงินได้มากกว่า  5,000 ล้านบาท (ห้าพันล้านบาท) สำหรับมูลค่าธุรกิจสะสมตั้งแต่ปีที่ก่อตั้งถึงสิ้นปี  2017 มีมูลค่ารวมกันมากกว่า 18,965 ล้านบาท (หนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยหกสิบห้าล้านบาท)

สมาชิกได้รับธุรกิจเฉลี่ยต่อคนมากกว่า 3.8 ล้านบาทต่อปี

Now, more than ever, business people need to network to stay in business. BNI provides a positive, supportive, and structured environment to exchange quality business referrals.BNI is the largest business networking organization in the world. We offer members the opportunity to share ideas, contacts and most importantly, business referrals.

Last year members of BNI passed thousands of referrals, which generated over $3 Billion dollars worth of business for each other! BNI is a business and professional referral organization that allows only one person from each profession to join a chapter.

Belonging to BNI is like having dozens of sales people working for you because all the other members carry several copies of your business cards around with them. When they meet someone who could use your products or services they hand your card out and recommend your services. It's as simple as that!

It's simple because it's based on the proven concept of "what goes around, comes around." If I help you, you'll help me and we will both benefit as a result. Would you like to increase your business by 20%, 30%, 50% or as much as 100%? You can see results like this! Many have. Some participants have added as many as 50 new clients in the first 2 years!

In 2018 (July 2018) , BNI passed over 9.8 million referrals in 8,600 chapters with over 240,900 members in over 73 countries resulting in more than $ 15.5 billion in business!

For BNI Thailand we started in 2006 by our founder, Mr. Kollakit Thalerngnawachart, now we have 36 chapters with around 1,600 members. Last year alone BNI Thailand members passed over 120,000 business referrals and translated into over 5,000 Million Baht in business value.Cumulatively since 2006 , BNI Thailand has generated over 18,965 Million baht in business for our membership!

Average Business Value received 3.8 Million baht/member/year

News from BNI